pilkington team

RODO


Klauzula informacyjna związana z procesem przetwarzania Danych Osobowych w firmie "AUTOFENIX" Seweryn Kadzidłowski


Firma „AUTOFENIX” Seweryn Kadzidłowski informuje - zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „Rozporządzenie UE”) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), o podstawowych zasadach przetwarzania danych osobowych w firmie.

Informuję że:

Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest firma „AUTOFENIX” Seweryn Kadzidłowski z siedzibą główną pod adresem: 25-211 Kielce, ul. Wrzosowa 25 – zwana dalej: „Autofenix”.
NIP: 657-007-87-98 ; Regon: 291141380
Telefon: +48 41 348 18 20 ; telefon/fax: +48 41 361 61 71 ; e-mail: kontakt@autofenix.pl  

Z Administratorem mogą Państwo kontaktować się osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej (dane podane powyżej).

„Autofenix” dokłada wszelkich starań w celu ochrony Państwa prywatności.

01) Pani/Pana/Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu:
a) niezbędnego i prawidłowego wykonania umowy/obsługi o charakterze handlowym, w tym podjęcia działań przed zawarciem umowy/przyjęciem zamówienia na żądanie osoby, której dane dotyczą (podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
b) wykonywania czynności zgodnie z udzielonymi przez Panią/Pana/Państwa zgodami;
c) wykonywania czynności wymaganych obowiązującymi przepisami prawnym i administracyjnymi;
d) realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy „Autofenix”, a w szczególności:
- dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń;
- prowadzenia analiz jakości świadczonych usług/sprzedaży/produkcji;

02) Pani/Pana/Państwa dane zostały pozyskane:
a) w ramach wykonywania umowy/obsługi o charakterze handlowym / usługowym / produkcyjnym;
b) ze źródeł publicznie dostępnych
i obejmują:
-) imię i nazwisko;
-) nazwę firmy;
-) dane teleadresowe, NIP, Regon, itd.;
-) ewentualnie informacje na temat prowadzonej działalności gospodarczej.

03) Odbiorcą Pani/Pana/Państwa danych osobowych są:
a) właściciel, pełnomocnicy właściciela oraz upoważnieni do przetwarzania danych osobowych pracownicy biur obsługi Klienta firmy „AUTOFENIX” Seweryn Kadzidłowski;
b) podmioty zapewniające obsługę księgową, teleinformatyczną, organizacyjną i techniczną firmy „AUTOFENIX” Seweryn Kadzidłowski;
c) instytucje upoważnione do przetwarzania danych osobowych na mocy obowiązującego prawa;
Pani/Pana/Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
d) Pani/Pana/Państwa dane osobowe będą przetwarzane dopóki, dopóty nie zostanie zgłoszony sprzeciw wobec ich przetwarzania, a w razie zgłoszenia sprzeciwu - przez okres przedawnienia roszczeń, jakie mogą przysługiwać osobie, której dane dotyczą;

Jako Administrator Pani/Pana/Państwa Danych Osobowych informuję, że ma Pani/Pan/Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania. Przysługuje Pani/Panu/Państwu także prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia lub żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

e) Podanie przez Panią/Pana/Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie 01) niniejszej klauzuli informacyjnej.


Ta klauzula informacyjna realizuje obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy i nie wymaga ona żadnych działań z Pani/Pana/Państwa strony.