pilkington team

Warunki Gwarancji


Gwarancja szyby  dotyczy tylko szyb nowych !

 

       Firma Autofenix gwarantuje właścicielowi pojazdu, że użyta do montażu szyba jest zgodna z polskimi i europejskimi normami. Na wypadek, gdyby w użytej do montażu szybie ujawniły się wady fabryczne, firma Autofenix udziela właścicielowi pojazdu gwarancji jej naprawy lub wymiany na następujących warunkach:

 

 • Gwarancji udziela się na okres 24-ch miesięcy, począwszy od chwili zakupu i zamontowania szyby w pojeździe lub tylko zakupu szyby.
 • Gwarant nie ponosi kosztów związanych z ponownym montażem wymienionej na wolną od wad szyby, jeśli uprzednio usługa montażu reklamowanej szyby nie była wykonana przez Gwaranta.
 • W okresie objętym ochroną gwarancyjną, Gwarant zobowiązuje się do usunięcia wad fabrycznych szyby, tj. naprawy lub wymiany wadliwej szyby na szybę wolną od wad.
 • Gwarant decyduje o sposobie rozpatrzenia zgłoszenia, tj. o naprawie bądź wymianie szyby.
 • Gwarant zobowiązuje się naprawić lub wymienić szybę w terminie 14-tu dni od dnia zgłoszenia w punkcie serwisowym.
 • Gwarancja obejmuje wyłącznie ewentualne wady fabryczne szyby. Gwarancja nie obejmuje w szczególności uszkodzeń szyby takich jak: rysy, pęknięcia, zmatowienia, odpryski, itp. – zgłoszonych po wyjeździe pojazdu z punktu serwisowego lub po odebraniu zakupionej szyby.
 • Uprawniony z gwarancji zobowiązany jest do zawiadomienia Gwaranta o wadzie szyby w terminie nie późniejszym niż 7-em dni od dnia jej wykrycia, pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji.

 

Gwarancja montażu szyby

 

Gwarancja na montaż szyby uprawnia do bezpłatnego usunięcia wad związanych bezpośrednio z czynnościami wymiany szyby.

 • Udziela się jej bezterminowo.
 • Gwarancja traci ważność, gdy od czasu montażu szyby (szyb) w punkcie serwisowym:
 • szyba była ponownie demontowana ;
 • demontowane były elementy związane bezpośrednio z szybą, takie jak: uszczelki, podszybie, listwy, itp. ;
 • postępująca korozja okna szyby, podszybia, itp. – rozszczelniła połączenie szyby z karoserią, co może powodować: przecieki, świst powietrza lub hałas podczas jazdy, a nawet uszkodzenie szyby ;
 • gwarancja nie obejmuje uszkodzeń elementów podszybia, elementów elektrycznych oraz uszkodzeń mechanicznych powłoki lakierniczej, zgłoszonych po wyjeździe pojazdu z punktu serwisowego. W szczególności nie obejmuje uszkodzeń niewłaściwie naniesionej powłoki lakierniczej, a spowodowanych demontażem taśmy klejącej – zabezpieczającej zamontowaną szybę. Gwarant zapewnia i gwarantuje użycie do tego celu właściwej taśmy klejącej.  

 

Gwarancja naprawy szyby

 

      Naprawa polega na uzupełnieniu miejsca uszkodzenia żywicą, co niesie za sobą podniesienie jej wytrzymałości oraz poprawę walorów estetycznych szyby.

 • Udziela się jej bezterminowo.
 • Gwarancja traci ważność, gdy naprawiane miejsce zostało widocznie uszkodzone lub występuje ubytek żywicy na skutek mechaniczny.
 • Naprawa nie gwarantuje przywrócenia w stopniu równym szyby do stanu sprzed powstania uszkodzenia.
 • Gwarancja uprawnia do pomniejszenia wartości kosztu wymiany szyby na nową o kwotę zapłaconą uprzednio za naprawę - w sytuacji, gdy szyba pęknie od miejsca naprawianego bez ingerencji czynników zewnętrznych i w terminie do 24-ch miesięcy od dnia dokonania naprawy !

UWAGA - Uprawniony z gwarancji wynikającej z powyższego, zobowiązany jest do dostarczenia pojazdu lub tylko zakupionej szyby - wraz z dowodem zakupu (oryginał lub kopia), do punktu serwisowego Gwaranta, w którym wykonana była usługa lub tylko sprzedaż szyby.

Gwarancja nie narusza uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa.